Freelance jobs | ZZP jobs | Freelancer

FRIEZOE

Gebruikersvoorwaarden

Friezoe.com is in eigendom en beheer van Spintracon BVBA, Gerardus Stijnenlaan 25 te 2180 Ekeren, ondernemingnummer 0836.060.519, email: info@friezoe.com. Ieder gebruik en/of bezoek van Friezoe.com is onderworpen aan volgende gebruiksvoorwaarden:

 

1. Versie

Versie van toepassing sedert 24 april 2020. De laatste versie van de gebruikersvoorwaarden is ten alle tijden beschikbaar op de website.


2. Toepassing en voorwaarden

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek en/of gebruik van Friezoe.com. Door uw bezoek aan Friezoe.com stemt u in met de bindende kracht van deze gebruiksvoorwaarden. U aanvaardt onherroepelijk deze gebruikersvoorwaarden. Spintracon BVBA behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik deze gebruikersvoorwaarden aan te passen en te wijzigen. Deze aangepaste voorwaarden zijn ten allen tijde beschikbaar op Friezoe.com en worden automatisch van kracht na bekendmaking.

 

Als u gegevens meedeelt, garandeert u dat deze volledig en juist zijn. Het niet correct meedelen van gegevens kan ertoe leiden dat u de toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegt tot Friezoe.com. U gaat er als gebruiker mee akkoord dat het gebruik van Friezoe.com of van informatie die daarin opgenomen is, uitsluitend op eigen risico gebeurt. Het is verboden op de website, rechtstreeks of onrechtstreeks, informatie, vragen naar informatie of opdrachten te plaatsen die onwettig of in strijd met de openbare orde of de goede zeden zijn. In bijzonder strikt verboden zijn seksuele, vulgaire, racistische, discriminerende, pornografische pedofiele of elke tekst die de gemoedsrust van een individu of groep zou kunnen verstoren. Discriminatie in opdrachten is verboden.

 

Spintracon BVBA kan zonder motivatieplicht gegevens en teksten aanpassen of weigeren. Door u te registreren op Friezoe.com, geeft u toestemming dat uw gegevens bewaard worden en geeft u toestemming om u eventueel te contacteren via email en/of telefoon.


3. Aansprakelijkheid

Spintracon BVBA doet alle redelijke inspanningen om correcte en bijgewerkte informatie aan te bieden, maar kan nooit de volledige juistheid garanderen en kan hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld.


Wanneer we op de hoogte worden gebracht van eventuele onjuistheden op Friezoe.Com, worden alle redelijke middelen aangewend om die zo snel mogelijk te verbeteren. Spijtig genoeg kunnen er ondanks die inspanningen nog steeds fouten en vergissingen voorkomen. Wij kunnen echter niet waarborgen dat Friezoe.com op elk moment en in alle omstandigheden bijgewerkt en vrij van fouten is. Daarom mag u de opgenomen informatie als gebruiker niet blindelings vertrouwen.

 

Spintracon BVBA is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving over gebruikers of derden, noch is Spintracon BVBA verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

 

Spintracon BVBA is niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door bovenvernoemde onjuistheid, vergetelheid, nalatigheid, enz... .


4. Links naar andere Websites

Friezoe.com bevat links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat wij deze websites aanbevelen, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerken. Evenmin geven wij enige waarborg over de geschiktheid, juistheid of volledigheid van deze websites. Wij aanvaarden in geen geval enige aansprakelijkheid voor schade in het kader van u bezoek aan deze websites.


5. Toegankelijkheid

Spintracon BVBA stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van Friezoe.com, maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen we echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen door ons. Spintracon BVBA kan op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot Friezoe.com onderbreken of diensten beëindigen behoudens andersluidende contractuele afspraken. Onderbrekingen en/of storingen kunnen geenszins leiden tot terugbetaling, prijsaanpassing of andere compensatie, tenzij in opzettelijke fouten van Spintracon BVBA.


Websites waarnaar we bij gelegenheid kunnen linken, worden niet door ons beheerd, gehost of onderhouden. We zijn dus niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd. Slecht of niet werken van links kunnen in geen geval aanleiding geven tot aansprakelijkheid van Spintracon BVBA of het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding.


6. Intellectuele eigendom - Copyright

U aanvaardt en erkent dat de website informatie, inhoud en gegevens (foto's, afbeeldingen, grafieken, tekeningen, tekst en andere materiaal) kan bevatten die beschermd zijn als intellectuele eigendomsrechten van Friezoe.com of van derden. Het is niet toegestaan om de website (op welke manier of op welke drager dan ook) geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te verkopen, te verhuren, uit te lenen, mede te delen aan een publiek of zelfs afgeleide werken van voormelde elementen te creëren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming.


Het opslaan van informatie van onze website in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.


Tenzij andersluidende contractuele afspraken, draagt elke rechtspersoon of natuurlijke persoon alle intellectuele eigendomsrechten die zij kunnen laten gelden op o.a. teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beelden, geluid en data die door de gebruikers worden geplaatst op onze website of die door gebruikers aan ons worden verzonden om ze te plaatsen om op onze website, onherroepelijk aan ons over.


7. Bepalingen

Als we deze gebruiksvoorwaarden wijzigen, is de nieuwe versie beschikbaar op onze website. Vanaf dat ogenblik wordt u geacht hiervan kennis te hebben genomen en ermee akkoord te gaan.


De nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan de geldigheid, de toepasselijkheid en het dwingende karakter van de overige bepalingen. Als één of meerdere bepalingen op basis van een wet, een reglement of een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank ongeldig geacht of verklaard worden, zullen de overige bepalingen hun ongewijzigde kracht en draagwijdte behouden. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een nieuwe bepaling die zo veel mogelijk de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepaling kan bewerkstelligen.


De bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke, reglementaire of dwingende bepalingen en de bepalingen van openbare orde uit het Belgische of het Europese recht. Wat de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden en de relatie met de andere juridische teksten die door Friezoe.com werden opgesteld betreft, verwijzen wij naar wat beschreven werd onder 2. Toepassing en voorwaarden.


De rechtbanken te Antwerpen zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze gebruiksvoorwaarden.

GET IN TOUCH

Copyright 2020 © - Alle rechten voorbehouden - Gebruikersvoorwaarden